För en attraktiv byggbransch

Uppdrag, mål och prioriterade projekt

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Sveriges Byggindustriers huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen.

Läs vår målbok - om vår vision, vårt mål och våra prioriterade fokusområden! (pdf)

pres_framsida.png

Presentation av  Sveriges Byggindustrier (pdf)

 VISION

Ett hållbart samhällsbyggande i världsklass

Det innebär att det vi bygger är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, samt att livscykelkostnaderna är bland de lägsta i världen.

Vision_Varldsklass_illu.jpg

A sustainable social construction sector of world class

This means that the buildings and installations we construct shall be ecologically, economically and socially sustainable, and that their life-cycle costs shall be among the lowest in the world.

MÅL  /  OBJECTIVES 

En attraktiv byggbransch

En bransch som kännetecknas av ansvarstagande, som är säker, sund och trygg. – En framtidsbransch som ständigt utvecklas och har ett gott anseende.

Mal_Illu.jpg

An attractive construction sector

A sector characterized by assumption of responsibility, which is safe, sound and secure. – A well-renowned, progressive sector of the future.

FOKUSOMRÅDE  /  Focus area

Ett modernt medarbetaravtal

Vi vill införa ett kollektivavtal som är gemensamt för yrkesarbetare och tjänstemän, som tar tillvara både arbetsgivarens och medarbetarens intressen, som uppmuntrar till öppenhet och god kommunikation och som ökar det lokala inflytandet.

Läs mer

ModMedarb_Avtal_Illu.jpg

A modern collective agreement

We wish to introduce a collective agreement that covers both blue-collar and white-collar workers, that safeguards the interests of employers and employees, that encourages openness and good communication and that strengthens local influence. 

FOKUSOMRÅDE  /  fokus area

En sund byggbransch

Vi verkar för att god etik och moral ska vara en självklarhet samt att branschen ska vara sund och fri från oseriösa aktörer. Vi arbetar även för att skapa förutsättningar för ett marknadsmässigt byggande.

Läs mer

Etik_Moral_illu.jpg

A healthy construction sector

We work to ensure that good ethics and an acceptable moral climate shall be accepted as indispensable and that the sector shall be healthy and free from irresponsible participants. We also work to create prerequisites for adjusting construction to market conditions. 

FOKUSOMRÅDE  /  focus area

En säker arbetsplats

Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga och trivsamma. Genom rådgivning, samverkan och utbildning vill vi utveckla branschen mot vår nollvision; inga olyckor på våra arbetsplatser.

Läs mer

En_saker_Arbetsplats_illu.jpgA safe workplace

Our workplaces shall be safe, secure and pleasant. We wish to guide the sector towards our zero vision of accident-free workplaces by means of advice, cooperation and training.

VÅRA VÄRDEORD

Verksamheten ska präglas av transparens, respekt för varandras roller samt att vi tar ansvar för det uppdrag vi har fått.

Vardeord_Illu.jpg

Our values (Openness - Respect - Responsibility)

Activities shall be characterized by transparency, respect for one another’s roles and responsibility for the assignments we are entrusted with.Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER